Ravi Kuma (DK)
Ideal Bar, Vega d. 7. november 2019
Copyright © Rasmus B. S. Hansen