Deki Alem (SE)
Ideal Bar, Vega d. 24. november 2022
Copyright © Rasmus B. S. Hansen